Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Агри М ООД

Зачитането на личността е основна ценност за нас в Агри М ООД. Това е основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван клиент, водач на нашите превозни средства, сътрудник в нашата глобална организация, доверен бизнес партньор/доставчик или посетител на нашите уебсайт, офиси, сгради, сервизи или събития.

Администратор на данни е Агри-М ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040589026. Възможно е да има изключения и ако има такива, ще ги представим на Вашето внимание. Когато в настоящото уведомление за поверителност се посочва „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу, освен ако не е упоменато друго, се има предвид Агри-М ООД като администратор на данни.

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление:
гр. Пловдив – 4003, бул. „Васил Априлов“ №166, Относно: Защита на лични данни
имейл: privacy@agri-m.bg
телефон: +359 32 909 970 за връзка със Служител по защита на данните

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

 • доставяме нашите продукти и услуги; 
 • указваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги; 
 • изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;
 • изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;
 • изпълняваме законови задължения да се гарантира прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;
 • подобряваме качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация.

Стремим се винаги да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни с уважение и почтеност. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В случаите, когато трябва да споделим Ваши данни с наши бизнес партньори, ние изискваме те да се отнасят към тях със същото уважение и почтеност, както ние.

С това уведомление за поверителност бихме искали да ви информираме, какви лични данни обработваме, защо го правим и как гарантираме, че Вашите права и Вашата поверителност се спазват и защитават.

Промени в уведомлението за поверителност.
Уведомлението за поверителност може да се промени с течение на времето. В такъв случай, ще публикуваме актуализирана версия на нашия уебсайт www.agri-m.bg Ако промените са съществени, бихме могли да се свържем с Вас по имейл, за да ви уведомим. Ако не сте съгласни с промените, трябва да ни уведомите незабавно на имейл: privacy@agri-m.bg и да спрете да използвате нашите услуги, ако това е възможно с едностранното Ви волеизявление. Препоръчваме ви периодично да преглеждате Уведомлението на нашия уебсайт и когато е необходимо да реферирате към актуалната му версия.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Агри М ООД споделя ли моите лични данни с трети страни?

За да осигурим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че можем периодично да споделяме Ваши данни (всички или част от тях) с Групата на Скания, както и с доверени бизнес партньори, които ни помагат.

Типичните примери включват:

 • Ако извършвате покупка на стоки с доставка до посочен от Вас адрес, ние споделяме някои данни с партньори, които обработват плащането Ви или извършват доставката.
 • Ние можем да обработваме Ваши данни в ИТ-системи, които се разработват, доставят или хостват от наши външни ИТ-партньори.
 • Ние можем да използваме трети страни, които да ни помогнат да организираме мероприятия, в които участвате, да Ви осигурим настаняване, транспорт и т.н.
 • Когато се свържете с нас за оказване на услуга по пътна помощ, ние може да споделим Ваши данни с трети страни, като например фирма за пътна помощ, репатриране и др.
 • Когато нашият клиент (Вие или Вашият работодател) реши да получи услуга от конкретна трета страна, където се използват данни, свързани с водача и превозното средство.
 • Когато нашият клиент (Вие или Вашият работодател) предостави достъп за споделяне на данни с доставчик на надстройка, компонент или друг продукт.
 • Когато правим изследвания и разработки, можем да споделяме данни с университети, изследователски центрове или други надеждни партньори.
 • Може също така да споделим Ваши данни с публични органи, ако това се изисква от закона или е налице искане със законово основание от компетентни правоприлагащи органи, надзорни или други органи за управление и контрол.

Къде Скания обработва моите данни?

Скания е глобална компания, осъществяваща дейност в над 100 държави. За да предоставим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че може понякога да изберем да обработваме Ваши данни (всички или част от тях) в или извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (EИП). Когато правим това, ние винаги спазваме съществуващите разпоредби и гарантираме, че Вашите данни се обработват и управляват по сигурен начин. Ако Вашите данни се прехвърлят извън Европейския съюз и ЕИП, това се извършва с помощта на подходящи гаранции, защити и предпазни мерки.

В този контекст „Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Как защитавате моите данни?

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите данни. Предприемаме всички подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим адекватно личните данни, които обработваме. Нашите мерки за сигурност биват непрекъснато подобрявани в съответствие с усъвършенстването на наличните продукти и услуги, свързани със сигурността.

За какъв срок съхранявате моите данни?

Специфичните дейности по обработване имат свои индивидуални срокове за съхранение на данни, приложими към тях, съгласно правното основание и/или целта на обработването. Съобразно това ние свеждаме до минимум или изтриваме Вашите данни веднага щом не са необходими, за да:

 • изпълним нашите договорни задължения към Вас;
 • изпълним целта, за която тези данни са събрани;
 • изпълним нашите законови задължения;
 • упражним и защитим нашите законни интереси.

За повече информация, вижте също така допълнителните уведомления за поверителност относно конкретни продукти или услуги, описания на услуги или политики достъпни на www.agri-m.bg, www.scania.com и www.scania.bg.

Какви са моите права?

1. Право на достъп

Можете да изискате извлечение от регистъра, което да Ви покаже, какви Ваши данни обработваме. След като проверим и потвърдим Вашата самоличност (законово задължение за обработване на лични данни), извлечението ще Ви бъде предоставено надлежно, по защитен начин. За да поискате информация за Вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл privacy@agri-m.bg.

2. Право на коригиране

Вие имате право по всяко време да коригирате Вашата информация, ако считате, че тя е неточна, неактуална или непълна, в това число да промените/актуализирате Вашите маркетингови предпочитания, за да сте сигурни, че разполагаме с точна информация за Вас. Моля свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в настоящето уведомление.

3. Право на заличаване

Вие можете да изискате, без излишно забавяне, Вашите лични данни да бъдат заличени, ако са налични някои от следните обстоятелства:

 • ако данните вече не са необходими за целите, за които са събрани;
 • ако сте възразили срещу обработване на данни и нямаме други правни основания, на които да се основава то;
 • ако тяхното обработване се основава единствено на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие;
 • ако заличаването е необходимо за изпълнението на законово задължение.

4. Право на възражение

Винаги имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за директен маркетинг. Това е абсолютно право, което означава, че ако възразите или се отпишете активно от имейл комуникация, ние ще прекратим всяка по-нататъшна употреба на Ваши данни за директен маркетинг, посредством всички или избрани канали, съобразно Вашето възражение или заявен отказ. Бихме могли да изпращаме съобщения, изисквани по закон или необходими, за да Ви информираме за промени в продуктите и услугите, както и в условията за използването и/или предоставянето им. Тези съобщенията за продукти и услуги няма да включват промоционално, рекламно съдържание и не изискват предварително съгласие, когато са изпратени по имейл или текстово съобщение. Това се отнася и до известия за безопасност на продуктите, които са от жизненоважно значение за Вас като клиент или водач на наше превозно средство.

Преустановяване обработването на данни за директен маркетинг

 • Може да спрете получаването на маркетингови имейли от нас по всяко време, като кликнете върху връзката „Отписване“ в долната част на нашите имейли;
 • Ние ще спрем директния маркетинг към вас, ако изпратите по електронна поща Вашата заявка до privacy@agri-m.bg ;
 • Моля, обърнете внимание, че може да продължите да получавате съобщения за кратък период от време, след като промените предпочитанията си, докато обработваме заявката Ви.

Имате право да възразите срещу обработване, базирано на наши легитимни интереси. В този случай, трябва да посочите подробно срещу какво възразявате и защо. Ние ще прекратим по-нататъшно обработване на Ваши данни, ако не изложим убедителни легитимни основания за обработването, които имат приоритет пред интересите, правата и свободите на отделния индивид, или не покажем, че обработването от наша страна е за установяване, упражняване или защита на законови претенции.

5. Право на ограничение

Вие имате право да поискате временно ограничаване на обработването на лични данни. Обработването може да се ограничи в следните ситуации:

 • Когато считате, че Вашите данни са неточни и сте изискали корекция от нас. Тогава можете да поискате обработването на Вашите данни да бъде ограничено, докато установим дали Вашите данни са неточни;
 • Когато считате, че обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете заличаване на данните, а вместо това искате употребата на тези данни да бъде ограничена;
 • Когато искате Вашите данни да могат да определят, налагат изпълнението или защитават законови претенции, дори ако вече не се нуждаем от тях с цел друго обработване;
 • Вие сте възразили срещу обработването на Вашите данни и очаквате отговор от нас.

6. Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, за да се обработват на друго място. Това право се прилага само в случаи, когато обработването на Вашите данни се базира на правно основание, че сте дали съгласието си за обработване на данни или сте сключили договор с нас.

Уведомление за нарушение (жалба)
Ако считате, че Вашите данни се обработват в нарушение на настоящите разпоредби, моля, уведомете ни възможно най-скоро. При всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на лични данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Как да се свържа с вас, ако имам въпроси?

Винаги бихте могли да се свържете със служителя по защита на данните в Скания България или с Вашето лице за контакт със Скания.

Телефон: +359 32 909 970
за връзка със Служител по защита на данните
Имейл: privacy@agri-m.bg
Пощенски адрес: Агри-М ООД
Относно: Защита на лични данни
Гр. Пловдив – 4003, с. Герман 1186, Столична община,
район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ 5

ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Данните, които обработваме, зависят от Вашите отношения със Скания, както и дали и/или в каква роля представлявате дадено юридическо лице или едноличен търговец. По-долу можете да получите подробна информация за категориите лични данни, които обработваме, според целите, за които ги обработваме.

Какви лични данни обработваме от Вас като клиент?

Когато представлявате Вашата компания, трябва да обработваме Вашите лични данни за целите, изброени по-долу.


Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?  Правно основание 
За да ви предоставим оферта Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Данни за контакт като име, имейл адрес 
• Ако сте едноличен търговец, в определени случаи, обработваме финансови данни, като например кредитна история.
Легитимен интерес 
За доставки по договор  Организационни данни, като име на фирмата, държава, седалище, посочен адрес за кореспонденция и уведомления, телефонен номер
Данни за контакт като име, имейл адрес 
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови сметки, плащания, както и договорни данни, например номер на договора, номер на поръчка, фактури. 
Договорно задължение 
За да предоставяме услуги и поддръжка  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер 
Договорно задължение 
За да ви информираме за продукти и услуги, за които смятаме, че може да представляват интерес за Вас  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Предпочитана форма на контакт 
Легитимен интерес 
За да проследяваме нашето представяне и Вашето удовлетворение от нашите продукти и услуги и да Ви поканим да участвате в проучвания  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Предпочитана форма на контакт 
Легитимен интерес 
За да управляваме процес по обратно изкупуване  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Адрес за доставка
Условия за връщане, проверка за тежести, запори и/или особен залог върху предмета и транзакции по изпълнение на договора за покупко-продажба
Легитимен интерес 

Какви лични данни обработваме от Вас като водач на превозно средство?

Администратор на данни е Скания България ЕООД в качеството си на съвместен администратор със СКАНИЯ СВ АБ, Швеция, Скания, 15187 Сьодертале. Уведомлението за поверителност на СКАНИЯ СВ АБ е достъпно на www.scania.com. Посочвайки „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу се има предвид Скания България ЕООД и СКАНИЯ СВ АБ като съвместни администратори на данни. Има три основни начина, по които взаимодействате със Скания като водач на превозно средство.

Вие управлявате превозно средство на Скания

Ние събираме различни типове оперативни данни от превозното средство, като например консумация на гориво, стил на шофиране, географско местонахождение на превозното средство, кодове за грешки и др. Всичко това се превръща в лични данни, когато можем да идентифицираме лицето, управляващо превозното средство.

 • доставим услугите, изискани от клиента;
 • осигурим по заявка развлекателни услуги в превозното средство; 
 • проведем дистанционна диагностика, както и планиране на ремонт и дейности по поддръжката;
 • осигурим подкрепа/съдействие, пътна помощ Scania Assistance
 • изпълним договорни и правни задължения;
 • проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и развитие на нашата организация като цяло;
 • изпълним законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;
 • ви информираме за налични или предстоящи актуализации.
Данните, които събираме, се предоставят от Вашия работодател, събират се от превозното средство или се генерират в нашите ИТ-системи, които използвате.

Вие се включвате в състезание за шофьори, организирано от Скания

Ако решите да вземете участие в състезание по шофиране, организирано от Скания, ние трябва да съберем определени лични данни за Вас – например Вашето име и данни за контакт, за да обработим регистрацията Ви и Вашето участие в състезанието. Тези и всички други целесъобразно обработени Ваши данни се предоставят директно от Вас или с Вашето изрично, информирано съгласие.

Вие имате аварийна ситуация на пътя и се обаждате на Пътна помощ Скания (Scania Assistance)
Ако имате авария на пътя и решите да се свържете с нас за незабавна помощ, ние трябва да обработим Вашите лични данни, за да Ви идентифицираме, да разберем в какво се състои аварията, да осигурим помощ и да се свързваме текущо с Вас, за да съобщаваме актуална информация относно Вашия инцидент.

Поради тези причини ни е необходима информация за контакт, идентификационен и регистрационен номер на превозното средство, Вашето географско местонахождение, описание на аварията и в някои случаи данни за превозното средство за дистанционна диагностика.

Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?  Правно основание 
За да изпълняваме нашите договорни задължения, като: 

• доставка на услуги, изискани от клиента 

• по заявка, доставка на развлекателни средства в превозното средство 

• извършване на дистанционна диагностика, както и ремонт и планирана поддръжка 

• осигуряване на поддръжка

За да проследяваме договорните задължения на клиента 
Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение и работно време 
Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС-то, IP номер, MAC адрес, идентификационен № на водача, потребителско име за ИТ-система 
• Работни характеристики на превозното средство, например информация за неговите компоненти, консумацията на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки 
Системните дневници от нашите ИТ-системи 
Легитимен интерес 
За да обработваме Вашето участие в наши състезания за шофиране  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Вашата възраст
• Вашите предпочитания за език 
Име на фирмата на Вашия работодател  
Съгласие 
За да осигуряваме пътна помощ  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Идентификационен номер на превозното средство 
Регистрационен номер 
Описание на аварията, включително описание на всички физически наранявания и необходимост от медицинска помощ 
Географско местонахождение
Данни на превозното средство за дистанционна диагностика 
Легитимен интерес 
За да усъвършенстваме качеството и развитието на нашите продукти и услуги  Поведение на водача, като стил на шофиране, географско местонахождение и работно време 
Идентификационни данни, например идентификационен№ на превозното средство (включително VIN и шаси №), IP номер, МАС адрес, идентификационен № на водача 
Работни характеристики на превозното средство, например информация от компонентите на превозното средство, консумацията на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки 
Случаи на пътна помощ 
Легитимен интерес 

Какви лични данни обработваме за Вас като служител?

Когато кандидатствате за позиция в Агри-М ООД, ние Ви молим да предоставите някои лични данни, за обработване на Вашата кандидатура, например информация за контакт и референтна информация, като автобиография, образование, сертификати.

По време на Вашето назначение в Агри М, ние обработваме Ваши лични данни, за да:
 • администрираме Вашето назначение
 • изпълняваме нашите правни и законови задължения като работодател; 
 • осъществяваме нашите легитимни интереси относно: 
  • направляване, планиране и оценка на работата; 
  • защита на служителите и активите на дружеството; 
  • осъществяване на контакт и информираност на служителите; 
  • прозрачност към собствениците и обществеността.
Всички работници и служители на Агри-М ООД се информират надлежно за обработването на техните личните данни чрез изготвен специално за целта и актуализиран периодично вътрешнофирмен, информационен документ, допълнен от актуални отговори на въпроси, инструкции, правила и разяснения от отдел Човешки Ресурси и СЗД.
След прекратено трудово-правно отношение, ние обработваме ограничено количество данни, необходими за изпълнение на нашите законови задължения и право на защита на интересите ни при възникване на трудово-правен спор.

Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?   Правно основание 
За целите на управление на персонала  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Данни за местоработата (Трудов договор №, потребителско име (User ID), снимки) 
Финансова информация (заплата, данъци, разходи, времеви отчети, банкова сметка и др.) 
Договорно задължение
За да изпълняваме правни задължения (например докладване на властите, документиране на рехабилитация, спазване на колективни договори и др.)  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Гражданство
Дата на раждане
Финансова информация (заплата, данъци)
Здравни данни (рехабилитация, профилактични прегледи, трудови злополуки и др.) 
Законово задължение 
За да извършваме планиране и последващи дейности  Организационна информация (месторабота, разходно звено, пряк ръководител и др.) 
Оценки на представянето
Планове за развитие 
Легитимен интерес 
За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Потребителско име (User ID)
Настройки на предпочитанията на потребителите в системите
Записи на Вашите потребления на нашите системи 
Легитимен интерес 
С цел безопасност при аварийни ситуации Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Лице/а за контакт при спешен случай
Алергии (право на служителя да посочи тази информация)
Медицински особености и постоянно приемани лекарства (право на служителя да посочи тази информация)
Географско местонахождение в случай на инцидент 
Защита на Вашите основни интереси 
За да защитаваме нашите служители и фирмените активи  Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа, 
ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги
Наблюдение с камера 
Доклади за пробиви в сигурността 
Легитимен интерес 
   

Какви лични данни обработваме за Вас, ако сте кандидат за свободна работна позиция?

Когато кандидатствате за свободна позиция в Агри-М ООД, ние обработваме Ваши лични данни, за да вземем в процеса на подбор решения, съответстващи на целите на подбора. Ние обработваме личните данни, основно посочени в предоставената от Вас автобиография, както и информацията, получена в процеса на подбор чрез интервюта, обменени имейли, допълнително предоставена от Вас информация, проверка на знания в подкрепа на Вашето представяне на интервюто. Освен това, ако характеристиките на позицията го изискват, може да се изготви психологически доклад и/или анализ на професионалния профил, за да се открият силните Ви страни в работна среда и връзката между тях и характеристиката на свободната позиция. Правно основание е Вашето изрично съгласие, предоставено доброволно и информирано, относно конкретната цел и предназначение на резултатите от проучването в контекста на осъществявания подбор, в т.ч. до каква степен то ще навлезе в личното Ви пространство, кой ще извърши проучването, кой ще има достъп до Вашите резултати и каква е ролята на този инструмент. Вие имате възможност да оттеглите информирано съгласието си по всяко време или да не предоставите съгласие за прилагането му.

Защо обработваме Ваши лични данни?

В процеса на подбор, ние обработваме Вашите лични данни, за да:

 • Регистрираме Вашата кандидатура;
 • Извършим подбор по документи на кандидати за интервю;
 • Осъществим контакт с Вас, когато сте одобрен по документи (автобиография и предоставена от Вас референтна информация като професионален опит, образование, сертификати); 
 • Насрочим и проведем интервю с Вас, което може да включва разговор(и) и практическа проверка на знания и умения;
 • Оценим Вашия профил и кандидатура за длъжността, за която кандидатствате. Възможно е в процеса по подбор да Ви предложим друга свободна позиция; 
 • Изберем и назначим служител; 
 • При избран друг кандидат и при наличие на съгласие от Ваша страна, изразено доброволно по всяко време в процеса на подбор, Агри М може да Ви включи в своята база данни за бъдещи свободни позиции, за посочения в съгласието период.
 • Ако не предоставите Вашето съгласие за включване в база данни за подбор на кандидати за бъдещи работни позиции, Агри М ще заличи данните от Вашата кандидатура след назначаването на служител на длъжността, за която са обработени.
Какви Ваши лични данни обработваме и откъде ги получаваме?

Данните, обработени при провеждане на процес по подбор най-общо могат да се класифицират в следните направления:
 • Лични данни, посочени във Вашата кандидатура;
  • идентификационни (имена, дата на раждане)
  • данни за контакт (адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща)
  • информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики)
  • друга информация, посочена от Вас във Вашата кандидатура (или включени в самата автобиография).
 • Информация от проведени интервюта;
 • Резултати от тестове, проверка на знания и/или анализ на професионалния профил, ако са проведени такива, съобразно естеството на позицията, за която се провежда подбора и при наличие на съгласие, когато изрично е необходимо такова;
 • Препоръки от предишен работодател или трето лице, предоставени от Вас или с Ваше съгласие;
 • Обработена Ваша кандидатура от Агенция за подбор, ако процедурата е с такова посредничество;
 • Информация, необходима за сключване на договорни отношения, ако оттеглянето на кандидатурата се осъществи на преддоговорен етап.
На кого се предоставя Ваша информация?

Вашите данни могат да бъдат предоставени на друга компания от партньорите на Агри М, когато Вашият профил отговаря на изискванията на свободна работна позиция при тях, след предварително Ваше съгласие за това.

Принципи при защита на личните данни на кандидатите за работа

При осъществяване на обработката на лични данни Агри М взема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на обработването им, предвидени в ОРЗД и законодателството на страната, в това число технически и организационни мерки, като обработва информацията, до която има достъп, при спазване на всички изисквания на европейския регламент и действащото национално законодателство.

Колко време ще съхраняваме данните Ви?

Личните данни се съхраняват на електронен и/или хартиен носител като се вземат предвид законоустановените давностни срокове, които произтичат от прилагането на българското законодателство и фирмени политики. Във всеки конкретен случай, съобразно вида на данните, както и целта на обработването им, Агри М се ръководи от принципите за защитата на личните данни, посочени в европейския общ регламент за защита на данните и приложимото българско законодателство.

След като процесът на подбор приключи, Вашите данни ще бъдат заличени или ще се съхраняват за периода, за който е предоставено Вашето съгласие да бъдат вземани предвид при бъдещи свободни работни места и процеси по подбор. Заличаването (изтриването) на данните се извършва по законосъобразен начин и в законоустановените давностни срокове, приложими във всеки конкретен случай.

Какви са Вашите права?

Агри-М ООД Ви информира, че имате право на достъп до Вашите лични данни и право да получите информация за това, какви лични данни се обработват, как и с какво предназначение се обработват. Ваше право е да поискате корекция на неточни данни без ненужно забавяне или по целесъобразност да поискате изтриването им, когато, наред с други причини, данните вече не са необходими за целите, за които са събрани от Скания.

При определени обстоятелства можете да поискате ограничаване на обработването или преносимост на данните при спазване на действащото законодателство. Можете да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни по всяко време с уведомление до Агри М. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от Агри-М ООД. Ако възражението е основателно, Агри-М ООД ще прекрати обработването на Вашите лични данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако лични данни се обработват на законосъобразно основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на лични данни, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на законови претенции на Агри-М ООД или свързани със Агри-М ООД лица.

За упражняването на някое от тези права е нужно да се изпрати писмено уведомление с гриф Относно "Защита на лични данни", като се приложи обосновано искане, на следния адрес:

Адрес за уведомление: гр. Пловдив, бул. ‚Васил Априлов“ №166
или имейл: privacy@agri-m.bg

Информираме ви, че имате право на възражение до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че правата Ви във връзка с обработването на лични данни или тяхната защита са нарушени от Агри-М ООД.

Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Настоящата информация за обработване на лични данни може да бъде променяна, допълвана и актуализирана от страна на Агри-М ООД.

Какви лични данни обработваме за Вас като бизнес партньор/доставчик?

Ако работите като представител на доставчик, който предоставя продукти и услуги за Агри-М ООД, ние обработваме ограничен обем от Вашите лични данни, т.е. Ваша информация за контакт и идентификация. Това се прави, за да се оцени Вашата оферта, да се управлява сключването на договор и осигуряването на достъпа Ви до ИТ-системи, когато това е необходимо.

Защо обработваме Ваши лични данни?  Какви категории лични данни обработваме?  Правно 
основание
 
За да оценим предложение от Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история и цени 
Легитимен интерес 
За да изпълняваме договори с Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Договорни данни, като номер на договор, номер на поръчка, фактури 
Данни за проследяване на изпълнение като доставка, качество и др.
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови извлечения и плащания 
Легитимен интерес 
За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Потребителско име (User ID)
Езикови настройки в системите 
Записи на Вашите потребления на нашите системи 
Легитимен интерес 
За да осъществяваме комуникация с Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер 
Легитимен интерес  

  

Какви Ваши лични данни обработваме, когато посещавате нашия уебсайт или наши офиси, сгради, сервизи?


Когато посещавате наши офиси, сгради, сервизи или събития ние трябва да обработим някои данни за Вас и за Ваши потенциални придружители, за да организираме Вашето посещение и да осигурим Вашата сигурност, безопасност и успешно осъществяване на Вашите ангажименти. Данните може да включват, но не са ограничени до данни за контакт, идентификация, свидетелство за управление на МПС, предпочитания към храна, алергии, данни за пътуване и / или настаняване и др.
Когато посещавате нашия уебсайт, Вашият уеб браузър ни предоставя определена информация, която ни помага да разберем как използвате нашия сайт, например дали използвате мобилно устройство или компютър, от кой район на света сърфирате и кой браузър използвате. Тези данни ни помагат да пригодим нашия уебсайт към Вашите нужди, като увеличим степента на Вашата удовлетвореност от използването му.
Ние използваме ограничен брой бисквитки, които ни помагат да разберем как използвате нашите уебсайтове; за да получите повече информация относно употребата на бисквитки, вижте раздел БИСКВИТКИ.

Защо обработваме Ваши лични данни?  Какви категории лични данни обработваме?  Правно
основание 
За да подобрим възможностите за сърфиране  IP-адрес
Вид и версия на браузъра
Операционна система
Дата и час на Вашето посещение 
URL на референтния сайт
Вид устройство, използвано за достъп до сайта 
Легитимен интерес  
За да обработим Вашето искане за регистрация за бюлетин  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Коя организация/ компания представлявате 
Легитимен интерес 
За да обработим Вашето искане за повече информация  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Коя организация/ компания представлявате
Държава 
Легитимен интерес 
За да оценим потреблението на уебсайта и усъвършенстваме нашия уебсайт  IP-адрес
Настройки на браузъра
Вид устройство, използвано за достъп до сайта 
Легитимен интерес 

Какви Ваши лични данни обработваме като член на обществото?

Скания разработва системи за подпомагане на водачите, а също така и за автономно управление на превозно средство (без водач). Като част от работата по разработването наши превозни средства са оборудвани със сензори като камери, които могат например да заснемат Вашето изображение или регистрационна табела на автомобила Ви при преминаване наблизо. Данните, събрани от такива сензори, няма да бъдат използвани за проследяване или идентифициране като физическо лице, а само обработени за целите, посочени по-долу.
Защо обработваме Ваши лични данни?  Какви категории лични данни обработваме?  Правно
основание 
За да се предупреждава водача по различни поводи и критерии, за избягване на аварии и за подобряване безопасността на движението Видеозаписи на околната среда по пътищата
Вид и версия на браузъра, по които пътуват нашите превозни средства. Това включва други превозни средства, пешеходци и всеки или всяко нещо достатъчно близо до превозните средства.
Местоположение
Регистрационна табела
Легитимен интерес  
Разработване и проверка на софтуер за автономно шофиране Видеозаписи на околната среда по пътищата, по които пътуват нашите превозни средства. Това включва други превозни средства, пешеходци и всеки или всяко нещо достатъчно близо до превозните средства.
Местоположение
Регистрационна табела
Легитимен интерес 

Какви Ваши лични данни обработваме за прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма?

Агри-М ООД е субект по чл. 4, т.19 от ЗМИП, както и субект по ЗМФТ, задължен да гарантира прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В изпълнение на това законово задължение и ограничено до целите на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, обработваме следните категории лични данни на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиенти - юридически лица или други правни образувания, на управляващите тези дружества, както и на потенциални и съществуващи индивидуални клиенти - физически лица, в съответствие със законодателните изисквания:
 • данни за физическа идентичност: име; дата и място на раждане; номер на лична карта или друг уникален номер/елемент за удостоверяване на самоличност, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и който съдържа снимка на съответното лице; националност, гражданство на лицето; постоянно пребиваване и адрес; подпис;
 • данни от лична карта / паспортни данни, когато това се изисква от приложимото законодателство срещу изпирането на пари и законодателството срещу финансиране на тероризма;
 • съхраняват се копия на лична карта / паспортни данни, само ако е необходимо и позволено, съгласно приложимото законодателство срещу изпирането на пари и законодателството срещу финансиране на тероризма;
 • данни за социална идентичност: данни за професионална дейност;
 • данни за икономическа идентичност: собственост (декларация за действителен собственик); общо финансово състояние; номер на банкова сметка; произход на средства (когато е приложимо съгласно законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма).

ЗМИП изисква събирането, обработването и използването на лични данни за изпълнение на няколко основни задачи в процеса на противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • комплексна проверка на клиента (включително разширена и опростена проверка);
 • мониторинг на транзакции и на поведение;
 • вътрешно споделяне на данни (включително в рамките на група);
 • споделяне на данни извън организацията (включително с външни изпълнители, регулаторни органи и определени финансови институции);
 • трансгранично обработване на данни (особено при обработването на международни плащания).

За какви цели, на какво правно основание и за какъв срок обработваме Ваши лични данни за целите на прилагане на мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма?

По отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат ОРЗД и ЗЗЛД, доколкото в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма не е предвидено друго. Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма е въпрос от обществен интерес съгласно ОРЗД и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл.34 от същия регламент.

Можем да използваме данните, посочени по-горе само за следните цели:

 • изпълнение на нашите законови задължения, свързани с идентифицирането на потенциални и съществуващи клиенти и действителни собственици на клиенти - юридически лица или други правни образувания, на управляващите тези дружества, както и на физически лица - клиенти на Агри-М ООД и Скания;
 • предотвратяване на прането на пари;
 • предотвратяване на финансирането на тероризма.

Агри-М ООД обработва тези данни въз основа на правно основание:

Изпълнение на законови задължения съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Периодът за обработка на лични данни за тези цели е следният:

До шест (6) години от края на договорните или преддоговорните отношения на клиента с Агри-М ООД, с изключение на случаите, когато закон, съдебен акт, акт на държавния орган, договор или търговска практика изискват друго. Например: след писмено указание от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавната агенция за национална сигурност, горепосоченият срок може да бъде допълнително удължен с още 2 години.

БИСКВИТКИ

Уведомление за използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да Ви отличи от другите потребители. Това ни помага да Ви осигурим добро изживяване, докато сърфирате на уебсайта, като същевременно ни помага да подобрим неговия потребителски интерфейс и съдържание. По-долу ще откриете допълнителна информация за тях: какво представляват, какви бисквитки използваме, с каква цел ги използваме и как можете да блокирате или изтриете бисквитки.

С изключение на бисквитките, които са строго необходими, за да можете да сърфирате в уебсайта и да използвате неговите функционалности, ние използваме бисквитки, само ако сте ни позволили това чрез отметки в съответните полета или Вашето потвърждение “Приемам” всички.

Какво представлява бисквитката?
Бисквитките са текстови файлове, които съдържат малко количество информация и се свалят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на първоначалния уебсайт с всяко следващо посещение, или на друг уебсайт, който припознава тези бисквитки. Бисквитките са полезни, защото позволяват на дадения уебсайт да разпознае устройството на потребителя.

Един тип бисквитки запаметява файл за постоянно на Вашия компютър. След това той може да се използва за персонализиране на този уебсайт въз основа на Вашите предпочитания и интереси. Друг често срещан вид бисквитки са „сесийните бисквитки“. Когато посещавате даден уебсайт, сесийните бисквитки се изпращат между Вашия компютър и сървъра за събиране на информация. Сесийните бисквитки не се запаметяват след затваряне на интернет браузъра. Можете да получите повече информация за бисквитките на адрес www.allaboutcookies.org.


Защо използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки, за да засилим функционалността на нашия уебсайт. Например бисквитките могат да ни помогнат да потвърдим автентичността на потребителя, ако той се впише в защитена зона на уебсайта, да определим каква информация е налична на определена уебстраница. Също така информацията за вписване може да се съхранява на бисквитка, така че потребителят може да влезе и излезе от уебсайт без да въвежда повторно една и съща информация за идентифициране всеки път. Бисквитките се използват и за да спомогнат за запаметяване на определена информация на уебсайта, като например любими продукти и др. Те се използват също за събиране на анонимна статистика за поведението на потребителя, която да ни даде възможност да подобрим удовлетвореността от ползването на нашия уебсайт.

Бисквитки, използвани на нашия уебсайт
Ние използваме следните категории бисквитки на този уебсайт:
 • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра/ устройството на потребителя за предварително определен период от време. Постоянните бисквитки се използват за събиране на идентификационна информация за потребителя, като поведение на сърфиране или предпочитания за конкретен уебсайт. 
 • Сесийни бисквитки. Сесийните бисквитки се запаметяват временно във Вашия интернет браузър и се изтриват със затваряне на браузъра.
 • Бисквитки на трети страни: Бисквитките на трети страни позволяват свалянето на бисквитки на Вашето устройство. Те могат да се използват за проследяване на Вашата история на сърфиране или да Ви позволят изпращането на страница от нашия уебсайт към Вашия профил в социални медии като Facebook или Twitter.

Категоризирахме нашите бисквитки и бисквитките на трети страни в пет групи:
 • Необходими бисквитки. Това са бисквитки, които са необходими за работата на нашия уебсайт и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те са вследствие на заявени от Вас услуги като: задаване на Вашите предпочитания за поверителност, достъп до или попълване на формуляри(форми) и др. Можете да настроите браузъра си да ги блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки. При блокирането им някои части от уебсайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват лични данни.
 • Аналитични бисквитки. Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат в нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи уебсайтът ни, например, като осигуряваме възможност потребителите лесно да намират това, което търсят. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна. Ако не разрешите тези бисквитки, Вашето посещение на уебсайта ни няма да бъде отчетено статистически и няма да допринесе за подобряване на потребителския му интерфейс и съдържание.
 • Функционални бисквитки. Те се използват, за да ви разпознаят, когато се върнете на нашия уебсайт. Това ни дава възможност да персонализираме нашето съдържание или обръщение към Вас и да запомним Вашите предпочитания (например вашия избор на език или регион). Те могат да бъдат зададени от нас или от трети страни доставчици на услуги, достъпни директно на сайта или чрез връзки, които предоставяме на нашия уебсайт. Ако не разрешите тези бисквитки, някои от тези връзки и услуги може да не функционират правилно. Ние не носим отговорност за политиките (уведомленията) за поверителност и обработването на информация, в т.ч. лични данни от други доставчици, уебсайтове или приложения, дори и да ги достъпвате чрез връзки, които предоставяме. Тези връзки са единствено за Ваша информация и удобство. Препоръчваме Ви да прочетете техните политики или уведомления за поверителност.
 • Таргетиращи бисквитки. Тези бисквитки записват Вашето посещение на нашия уебсайт, страниците, които сте посетили, и връзките, които сте следвали. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия уебсайт и позиционирана на него рекламата по-подходящи за Вашите интереси. За тази цел можем да споделим тази информация с трети страни, които от своя страна могат да я използват за изграждане на профил на Вашите интереси и показване на подходящи реклами на други сайтове. Бисквитките се основават на уникално идентифициране на типа на Вашия браузър и вида на интернет устройството, което използвате. Ако не разрешите тези бисквитки, ще разполагате с по-малко рекламна информация, съобразена с Вашите интереси.
 • Бисквитки на социални медии. Задават се при редица услуги, които сме добавили към уебсайта, за да Ви позволим да споделяте нашето съдържание с Вашите приятели, посредством социални мрежи. Тези бисквитки биха могли да проследяват браузъра Ви в други сайтове, за създаване на профил на Вашите интереси. Това може да повлияе на съдържанието и съобщенията, които виждате на други уебсайтове, които посещавате. Ако не разрешите тези бисквитки, е възможно да нямате видимост или достъп на сайта ни до тези инструменти за споделяне.
За повече информация относно това, какви бисквитки използваме, моля, вижте нашия подробен списък с бисквитки.

Продължителност на съхранение на бисквитки

Ние определяме само продължителността на съхранение на нашите собствени бисквитки. Бисквитките на трети страни се задават от доставчиците на съответните услуги. За повече информация, молим да посетите интернет страниците на съответните доставчици, за да се запознаете с техните уведомления за поверителност и бисквитки. Списъкът, предоставен по-долу, съдържа общия списък на бисквитки, които могат да бъдат използвани на всички уебсайтове scania.com. Това означава, че по време на посещението Ви на конкретен уебсайт на Скания, вероятно ще бъдат активирани по-малко бисквитки, в зависимост от страната, чиито уебсайт е това, както и в зависимост от управлението на бисквитките от Ваша страна, чрез „Настройки на бисквитки“.

Как да блокирате и/или изтривате бисквитки

Когато посещавате уебсайта на Скания България за първи път, молим Ви да направите Вашите настройки за бисквитки като кликнете върху „Настройки на бисквитки“ и изберете или премахнете избора си, съобразно Вашите предпочитания. Ако кликнете върху „Приемам“, всички бисквитки ще бъдат активирани. Минималното количество бисквитки при сърфиране на нашия уебсайт са необходимите бисквитки. Можете също така, ако не желаете да приемете бисквитки, да смените настройките на уеб браузъра си автоматично да блокира съхранението на бисквитки или да Ви информира, когато даден уебсайт желае да запамети бисквитка на Вашия компютър. Вече запаметените бисквитки също могат да бъдат изтрити чрез Вашия интернет браузър. Ако обаче използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително строго необходимите бисквитки), може да нямате достъп до всички или части от нашия уебсайт. Моля, обърнете внимание, че трети страни, включително рекламни агенции и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафика, също могат да използват бисквитки, над които нямаме контрол. Тези бисквитки вероятно са аналитични или за таргетиране. Повече информация можете да получите на страниците за поддръжка на Вашия браузър. Ако използвате няколко различни устройства за достъп до нашия уебсайт (компютър, таблет или смартфон), ще трябва да промените настройките на браузъра за всяко устройство.

Подробен списък с бисквитките

В таблицата по-долу ще откриете информация за конкретните бисквитки, използвани на нашия уебсайт. Списъкът съдържа само бисквитки на първа страна или бисквитки, използвани от нас за наше приложение, т.е. създадени от нас по време на ползването на уебсайта, той не включва бисквитки на трети страни, генерирани от включеното съдържание на сайта от примерно Facebook, Twitter, Instagram и др.

Списък с бисквитки за Агри М ООД
Бисквитка  Домейн  Цел  Събрана информация  Продължителност  Споделяне 
_ga  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Реф № на проследяване  2 год.  Google Analytics 
_gat_gtag_UA_31782061_1  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Ограничение на трафика на Google Analytics  1 ден  Google Analytics 
_gid  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Ограничение на трафика на Google Analytics  2 дни  Google Analytics 
 
Допълнителни бисквитки, използвани в сайта на Агри М ООД
Бисквитка  Домейн  Цел  Събрана информация  Продължителност  Споделяне 
ASP.NET_SessionId  agri-m.bg  Подобряване на потребителското усещане при използването на сайта.   -избор на езика на който да се показва сайта
-при попълване на полета във форми
-номера на страницата на която се намира потребителя 
Само за сесията  Не 
.ASPXAUTH  agri-m.bg  Разпознаване на потребителя при вписване в сайта  Разпознаване на потребителя при вписване в сайта.  1 год.  Не 

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, управлявани от други организации, които не контролираме. Това уведомление не се прилага за тези други уебсайтове, платформи, приложения, така че ви препоръчваме да прочетете техните политики или уведомления за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките (уведомленията) за поверителност и обработването на данни на други уебсайтове и приложения, дори и да ги достъпвате чрез връзки, които предоставяме. Тези връзки са единствено за Ваша информация и удобство.