Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Агри М ООД

Зачитането на личността е основна ценност за нас в Агри М. Това е основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван клиент, водач на нашите превозни средства, сътрудник в нашата глобална организация или доверен бизнес партньор/доставчик, който ни помага да осигурим устойчиви транспортни решения.

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

 • доставяме нашите продукти и услуги; 
 • указваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги; 
 • изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;
 • изпълняваме правни задължения;
 • предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;
 • подобряваме качеството и да усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация. 

Кой обработва и носи отговорност за моите лични данни?

„Агри М” ООД („Агри М”, „ние”) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040589026.

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №166 или на имейл: privacy@agri-m.bg и телефон +359 32 90 99 70.

Ние работим с всички Ваши лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

Стремим се да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни със същото уважение и почтеност, каквито прилагаме спрямо нас. Ние никога не продаваме Вашите данни. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които да ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В тези случаи ни се налага да споделяме Ваши данни с наши бизнес партньори, като гарантираме, че те ги обработват със същото уважение и почтеност, както правим ние.

В това Уведомление за поверителност бихме искали да Ви информираме относно това, какви лични данни обработваме, защо правим това и как гарантираме зачитането на Вашите права и правото на неприкосновеност на личния живот.

Агри М споделя ли моите лични данни с трети страни?

Ние никога не продаваме Ваши данни на трети страни.

За да осигурим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че можем периодично да споделяме Ваши данни (всички или част от тях) с Групата на Скания, както и с доверени бизнес партньори, които ни помагат.

Типичните примери включват:
 • Ние можем да обработваме Ваши данни в ИТ-системи, които се разработват, доставят или хостват от наши външни ИТ-партньори.
 • Ние можем да използваме трети страни, които да ни помогнат да организираме мероприятия, в които участвате, да Ви осигурим хотел, транспорт и т.н. 
 • Когато се свържете с нас за оказване на услуга по пътна помощ, ние може да споделим Ваши данни с трети страни, като например фирма за пътна помощ, репатриране и др.
В тези случаи, в които ни се налага да споделяме Вашите данни с наши бизнес партньори, ние гарантираме, че те ги третират със същото уважение и почтеност, както правим ние.

Ако се изисква по закон, ние може да споделяме Вашите данни с публичните органи.

Къде Агри М обработва моите данни?

Агри М е оторизиран представител на глобални компани, като Скания, ЛесиТрейлър, СТАС и други, извършващи дейност в над 100 страни. За да предоставим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че може понякога да изберем да обработваме Ваши данни (всички или част от тях) в или извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (EИП). Когато правим това, ние винаги спазваме съществуващите разпоредби и гарантираме, че Вашите данни се съхраняват по сигурен начин. Ако Вашите данни се прехвърлят извън Европейския съюз, това се извършва посредством вътрешни или външни споразумения за защита на данните, включващи стандартни договорни клаузи за ЕС или споразумението за поверителност между ЕС и САЩ (EU/USA Privacy shield).

Как защитавате моите данни?

Ние сме задължени и ангажирани винаги да защитаваме Вашите данни и предприемаме всички разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, целящи адекватна защита на личните данни, които обработваме, срещу манипулации, загуба, унищожение или неправомерен достъп.

Нашите мерки за сигурност биват непрекъснато подобрявани в съответствие с усъвършенстването на наличните продукти и услуги, свързани със сигурността.

За какъв срок съхранявате моите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да:
 • изпълним нашите договорни задължения към Вас;
 • изпълним целта, за която тези данни са събрани; 
 • изпълним нашите законови задължения. 

Какви са моите права?

Право на достъп
Можете да изискате извлечение от регистъра, което да ви покаже какви Ваши данни обработваме. Тази услуга е безплатна за вас.

Извлечението от регистъра ще ви бъде изпратено на адреса, вписан в нашите системи, а ако желаете, можете да го получите от наш офис, след надлежна идентификация от Ваша страна.

Право на коригиране
Вие имате правото да актуализирате Вашата информация, за да сте сигурни, че винаги разполагаме с точна информация за Вас.

Право на заличаване
Вие можете да изискате, без излишно забавяне, Вашите лични данни да бъдат заличени, ако са налични някои от следните обстоятелства:
 • ако данните вече не са необходими за целите, за които са събрани;
 • ако тяхната обработка се основава единствено на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие; 
 • ако заличаването е необходимо за изпълнението на законово задължение. 
Право на възражение
Вие винаги имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни за директен маркетинг. Това е абсолютно право, което означава, че ако възразите, ние ще прекратим всяка по-нататъшна употреба на Ваши данни за директен маркетинг.

Вие също така имате правото да възразите срещу обработка, базирана на наши легитимни интереси. Ако възразите, трябва да посочите подробно срещу какво възразявате и защо.

След това ние трябва да изложим убедителни легитимни основания за обработката, които имат приоритет пред интересите, правата и свободите на отделния индивид, или да покажем, че обработката от наша страна е за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничение
Вие имате право да поискате временно ограничаване на обработката на лични данни. Обработването може да се ограничи в следните ситуации:
 • Когато смятате, че Вашите данни са неточни и сте изискали корекция от нас. Тогава можете да поискате обработката на Вашите данни да бъде ограничена, докато установим дали Вашите данни са неточни. 
 • Когато обработката на данни е незаконосъобразна, но Вие не желаете заличаване на данните, а вместо това искате употребата на тези данни да бъде ограничена. 
 • Когато искате Вашите данни да могат да определят, налагат изпълнението или защитават правни претенции, дори ако вече не се нуждаем от тях с цел обработване.
Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, за да ги ползвате на друго място. Това право се прилага само в случаи, когато обработката на Вашите данни се базира на правно основание, че сте дали съгласието си за обработката на данни или сте сключили договор с нас.

Уведомление за нарушение (жалба)
Ако считате, че Вашите данни се обработват в нарушение на настоящите разпоредби, моля, уведомете ни възможно най-скоро. Вие също така имате правото да подадете жалба до Комисия за защита на лични данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Как да се свържа с вас, ако имам въпроси?

Винаги бихте могли да се свържете с нашия служител по защита на данните в Агри М ООД или с Вашето лице за контакт с Агри М:

Служителят по защита на данните в Агри М е: Ивайло Комбаков

Телефон: +359 888 044 253
Имейл: ivailo.kombakov@agri-m.bg
Пощенски адрес: Агри М ООД, гр. Пловдив - 4003, бул. Васил Априлов №166
Относно: Защита на лични данни

Какви лични данни обработваме от Вас като клиент?

Вие купувате наши продукти и услуги
Когато поръчате превозно средство и/или услуги, Вашите служители осъществяват контакт с нас като представители на дружеството Ви. Ние обработваме техните имена и информация за контакт, за да общуваме и доставим съответните продукти и услуги.

Ако сте едноличен търговец, всички данни, които обработваме за Вашето дружество, стават лични данни.

Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?  Правно основание 
За да ви предоставим оферта Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Данни за контакт като име, имейл адрес 
• Ако сте едноличен търговец, в определени случаи, обработваме финансови данни, като например кредитна история.
Легитимен интерес 
За доставки по договор  Организационни данни, като име на фирмата, държава, седалище, посочен адрес за кореспонденция и уведомления, телефонен номер
Данни за контакт като име, имейл адрес 
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови сметки, плащания, както и договорни данни, например номер на договора, номер на поръчка, фактури. 
Договорно задължение 
За да предоставяме услуги и поддръжка  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер 
Договорно задължение 
За да ви информираме за продукти и услуги, за които смятаме, че може да представляват интерес за Вас  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Предпочитана форма на контакт 
Легитимен интерес 
За да проследяваме нашето представяне и Вашето удовлетворение от нашите продукти и услуги и да Ви поканим да участвате в проучвания  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Предпочитана форма на контакт 
Легитимен интерес 
За да управляваме процес по обратно изкупуване  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Адрес за доставка
Условия за връщане, проверка за тежести, запори и/или особен залог върху предмета и транзакции по изпълнение на договора за покупко-продажба
Легитимен интерес 

Какви лични данни обработваме от Вас като водач на превозно средство?

Има три основни начина, по които взаимодействате с Агри М като водач на превозно средство.

Вие управлявате превозно средство Скания, закупено от Агри М.
Ако Вашият работодател сключи договор с Агри М, който включва Свързани услуги на Скания, превозното средство, което управлявате, ще бъде наблюдавано дистанционно от Скания и Вашия работодател. Ние събираме различни типове оперативни данни от превозното средство, като например консумация на гориво, стил на шофиране, геопозициониране на превозното средство, кодове за грешки и др. Всичко това се превръща в лични данни, когато можем да идентифицираме лицето, управляващо превозното средство.

Ние обработваме лични данни, за да:
 • доставим услугите, изискани от клиента, например Обучение на водачите или Инструкции за шофиране, за усъвършенстване на Вашите шофьорски умения и намаляване на консумацията на гориво.
 • осигурим по заявка развлекателни услуги в превозното средство; 
 • проведем дистанционна диагностика, както и планиране на ремонт и дейности по поддръжката;
 • осигурим подкрепа;
 • изпълним договорни и правни задължения;
 • подобрим качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги. 
Данните, които събираме, се предоставят от Вашия работодател, събират се от превозното средство или се генерират в нашите ИТ-системи, които използвате.

Вие се включвате в състезание за шофьори, организирано от Скания

Ако решите да вземете участие в състезание по шофиране, организирано от Скания, ние трябва да съберем определени лични данни за Вас – например Вашето име и данни за контакт, за да обработим регистрацията Ви и Вашето участие в състезанието. Тези данни се предоставят директно от Вас.

Вие имате аварийна ситуация на пътя и се обаждате на Пътна помощ
Ако имате авария на пътя и решите да се свържете с нас за незабавна помощ, ние трябва да обработим Вашите лични данни, за да Ви идентифицираме, да разберем в какво се състои аварията, да осигурим помощ и да се свързваме с Вас, за да съобщаваме непрекъсната информация относно Вашия случай.

Поради тези причини ни е необходима Ваша информация за контакт, идентификационен и регистрационен номер на превозното средство, Вашето географско местонахождение, описание на аварията и в някои случаи данни за превозното средство за дистанционна диагностика.

Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?  Правно основание 
За да изпълняваме нашите договорни задължения, като: 

• доставка на услуги, изискани от клиента 

• по заявка, доставка на развлекателни средства в превозното средство 

• извършване на дистанционна диагностика, както и ремонт и планирана поддръжка 

• осигуряване на поддръжка

За да проследяваме договорните задължения на клиента 
Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение и работно време 
Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС-то, IP номер, MAC адрес, идентификационен № на водача, потребителско име за ИТ-система 
• Работни характеристики на превозното средство, например информация за неговите компоненти, консумацията на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки 
Системните дневници от нашите ИТ-системи 
Легитимен интерес 
За да обработваме Вашето участие в наши състезания за шофиране  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Вашата възраст
• Вашите предпочитания за език 
Име на фирмата на Вашия работодател  
Съгласие 
За да осигуряваме пътна помощ  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Идентификационен номер на превозното средство 
Регистрационен номер 
Описание на аварията, включително описание на всички физически наранявания и необходимост от медицинска помощ 
Географско местонахождение
Данни на превозното средство за дистанционна диагностика 
Легитимен интерес 
За да усъвършенстваме качеството и развитието на нашите продукти и услуги  Поведение на водача, като стил на шофиране, географско местонахождение и работно време 
Идентификационни данни, например идентификационен№ на превозното средство (включително VIN и шаси №), IP номер, МАС адрес, идентификационен № на водача 
Работни характеристики на превозното средство, например информация от компонентите на превозното средство, консумацията на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки 
Случаи на пътна помощ 
Легитимен интерес 

Какви лични данни обработваме за Вас като служител?

Когато кандидатствате за дадена длъжност в Агри М, ние изискваме от Вас някои лични данни, за да обработим Вашата кандидатура, например информация за контакт, референтна информация като предишен трудов стаж, образование, сертификати.

По време на Вашето назначение в Агри М, ние обработваме Ваши лични данни, за да:
 • ръководим Вашето назначение; 
 • изпълняваме нашите правни и законови задължения като работодател; 
 • осъществяваме нашите легитимни интереси относно: 
  • направляване, планиране и оценка на работата; 
  • защита на служителите и активите на дружеството; 
  • осъществяване на контакт и информираност на служителите; 
  • прозрачност към собствениците и обществеността.
След прекратено трудово-правно отношение, ние обработваме ограничено количество данни, необходими за изпълнение на нашите правни задължения и право на защита на интересите ни при възникнал трудово-правен спор.

Защо обработваме Ваши лични данни?   Какви категории лични данни обработваме?   Правно основание 
За целите на управление на персонала  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Данни за местоработата (Трудов договор №, потребителско име (User ID), снимки) 
Финансова информация (заплата, данъци, разходи, времеви отчети, банкова сметка и др.) 
Договорно задължение
За да изпълняваме правни задължения (например докладване на властите, документиране на рехабилитация, спазване на колективни договори и др.)  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Гражданство
Дата на раждане
Финансова информация (заплата, данъци)
Здравни данни (рехабилитация, профилактични прегледи, трудови злополуки и др.) 
Законово задължение 
За да извършваме планиране и последващи дейности  Организационна информация (месторабота, разходно звено, пряк ръководител и др.) 
Оценки на представянето
Планове за развитие 
Легитимен интерес 
За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи  Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Потребителско име (User ID)
Настройки на предпочитанията на потребителите в системите
Записи на Вашите потребления на нашите системи 
Легитимен интерес 
С цел безопасност при аварийни ситуации Данни за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Лице/а за контакт при спешен случай
Алергии (право на служителя да посочи тази информация)
Медицински особености и постоянно приемани лекарства (право на служителя да посочи тази информация)
Географско местонахождение в случай на инцидент 
Защита на Вашите основни интереси 
За да защитаваме нашите служители и фирмените активи  Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа, 
ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги
Наблюдение с камера 
Доклади за пробиви в сигурността 
Легитимен интерес 
   

Какви лични данни обработваме за Вас, ако сте кандидат за свободна работна позиция?

Когато кандидатствате за свободна позиция в Агри М, ние обработваме Ваши лични данни, за да вземем в процеса на подбор решения, съответстващи на целите на подбора. Ние обработваме личните данни, основно посочени в предоставената от Вас автобиография, както и информацията, получена в процеса на подбор чрез интервюта, обменени имейли, допълнително предоставена от Вас информация, проверка на знания в подкрепа на Вашето представяне на интервюто. Освен това, ако характеристиките на позицията го изискват, може да се изготви психологически доклад и/или анализ на професионалния профил, за да се открият силните Ви страни в работна среда и връзката между тях и характеристиката на свободната позиция. Правно основание е Вашето изрично съгласие, предоставено доброволно и информирано, относно конкретната цел и предназначение на резултатите от проучването в контекста на осъществявания подбор, в т.ч. до каква степен то ще навлезе в личното Ви пространство, кой ще извърши проучването, кой ще има достъп до Вашите резултати и каква е ролята на този инструмент. Вие имате възможност да оттеглите информирано съгласието си по всяко време или да не предоставите съгласие за прилагането му.

Защо обработваме Ваши лични данни?

В процеса на подбор, ние обработваме Вашите лични данни, за да:

 • Регистрираме Вашата кандидатура;
 • Извършим подбор по документи на кандидати за интервю;
 • Осъществим контакт с Вас, когато сте одобрен по документи (автобиография и предоставена от Вас референтна информация като професионален опит, образование, сертификати); 
 • Насрочим и проведем интервю с Вас, което може да включва разговор(и) и практическа проверка на знания и умения;
 • Оценим Вашия профил и кандидатура за длъжността, за която кандидатствате. Възможно е в процеса по подбор да Ви предложим друга свободна позиция; 
 • Изберем и назначим служител; 
 • При избран друг кандидат и при наличие на съгласие от Ваша страна, изразено доброволно по всяко време в процеса на подбор, Агри М може да Ви включи в своята база данни за бъдещи свободни позиции, за посочения в съгласието период.
 • Ако не предоставите Вашето съгласие за включване в база данни за подбор на кандидати за бъдещи работни позиции, Агри М ще заличи данните от Вашата кандидатура след назначаването на служител на длъжността, за която са обработени.
Какви Ваши лични данни обработваме и откъде ги получаваме?

Данните, обработени при провеждане на процес по подбор най-общо могат да се класифицират в следните направления:
 • Лични данни, посочени във Вашата кандидатура;
  • идентификационни (имена, дата на раждане)
  • данни за контакт (адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща)
  • информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики)
  • друга информация, посочена от Вас във Вашата кандидатура (или включени в самата автобиография).
 • Информация от проведени интервюта;
 • Резултати от тестове, проверка на знания и/или анализ на професионалния профил, ако са проведени такива, съобразно естеството на позицията, за която се провежда подбора и при наличие на съгласие, когато изрично е необходимо такова;
 • Препоръки от предишен работодател или трето лице, предоставени от Вас или с Ваше съгласие;
 • Обработена Ваша кандидатура от Агенция за подбор, ако процедурата е с такова посредничество;
 • Информация, необходима за сключване на договорни отношения, ако оттеглянето на кандидатурата се осъществи на преддоговорен етап.
На кого се предоставя Ваша информация?

Вашите данни могат да бъдат предоставени на друга компания от партньорите на Агри М, когато Вашият профил отговаря на изискванията на свободна работна позиция при тях, след предварително Ваше съгласие за това.

Принципи при защита на личните данни на кандидатите за работа

При осъществяване на обработката на лични данни Агри М взема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на обработването им, предвидени в ОРЗД и законодателството на страната, в това число технически и организационни мерки, като обработва информацията, до която има достъп, при спазване на всички изисквания на европейския регламент и действащото национално законодателство.

Колко време ще съхраняваме данните Ви?

Личните данни се съхраняват на електронен и/или хартиен носител като се вземат предвид законоустановените давностни срокове, които произтичат от прилагането на българското законодателство и фирмени политики. Във всеки конкретен случай, съобразно вида на данните, както и целта на обработването им, Агри М се ръководи от принципите за защитата на личните данни, посочени в европейския общ регламент за защита на данните и приложимото българско законодателство.

След като процесът на подбор приключи, Вашите данни ще бъдат заличени или ще се съхраняват за периода, за който е предоставено Вашето съгласие да бъдат вземани предвид при бъдещи свободни работни места и процеси по подбор. Заличаването (изтриването) на данните се извършва по законосъобразен начин и в законоустановените давностни срокове, приложими във всеки конкретен случай.

Какви са Вашите права?

Агри М Ви информира, че имате право на достъп до Вашите лични данни и право да получите информация за това, какви лични данни се обработват, как и с какво предназначение се обработват. Ваше право е да поискате корекция на неточни данни без ненужно забавяне или по целесъобразност да поискате изтриването им, когато, наред с други причини, данните вече не са необходими за целите, за които са събрани от Агри М.

При определени обстоятелства можете да поискате ограничаване на обработването или преносимост на данните при спазване на действащото законодателство. Можете да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни по всяко време с уведомление до Агри М. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от Агри М. Ако възражението е основателно, Агри М ще прекрати обработването на Вашите лични данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако лични данни се обработват на законосъобразно основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на лични данни, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Агри М или свързани със Агри М лица.

За упражняването на някое от тези права е нужно да се изпрати писмено уведомление с гриф Относно "Защита на лични данни", като се приложи обосновано искане, на следния адрес:

Адрес за уведомление: гр. Пловдив, бул. ‚Васил Априлов“ №166
или имейл: privacy@agri-m.bg

Информираме ви, че имате право на възражение до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че правата Ви във връзка с обработката на лични данни или тяхната защита са нарушени от Агри М.

Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Настоящата информация за обработване на лични данни може да бъде променяна, допълвана и актуализирана от страна на Агри М.

Политиката на Агри М за защита на данните е публикувана на корпоративния сайт на Агри М ООД и с директен линк към политиката на адрес: Политика за поверителност

Какви лични данни обработваме за Вас като бизнес партньор/доставчик?

Ако работите като представител на доставчик, който предоставя продукти и услуги за Агри М, ние обработваме ограничен обем от Вашите лични данни, т.е. Ваша информация за контакт и идентификация. Това се използва, за да се оцени Вашата оферта, да се управлява договор и да Ви се осигури достъп до съответните ИТ-системи.

Данните се предоставят или директно от Вас, или Вашия работодател, или се генерират автоматично, когато ползвате нашите ИТ-системи.

Защо обработваме Ваши лични данни?  Какви категории лични данни обработваме?  Правно 
основание
 
За да оценим предложение от Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история и цени 
Легитимен интерес 
За да изпълняваме договори с Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
Договорни данни, като номер на договор, номер на поръчка, фактури 
Данни за проследяване на изпълнение като доставка, качество и др.
• Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови извлечения и плащания 
Легитимен интерес 
За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Потребителско име (User ID)
Езикови настройки в системите 
Записи на Вашите потребления на нашите системи 
Легитимен интерес 
За да осъществяваме комуникация с Вас или Вашия работодател  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер 
Легитимен интерес  

  

Какви Ваши лични данни обработваме, когато посещавате нашите уебсайтове?


Когато посещавате нашите уебсайтове, Вашият уеб браузър ни предоставя определена информация, която ни помага да разберем как използвате нашите сайтове, например дали използвате мобилно устройство или компютър, от кой район на света сърфирате и кой браузър използвате. Тези данни ни помагат да пригодим нашия уебсайт към Вашите нужди, като увеличим степента на Вашата удовлетвореност от използването му. В настройките за поверителност на Вашия браузър можете да решите точно каква информация да споделяте с нас.

Ние използваме ограничен брой бисквитки, които ни помагат да разберем как използвате нашите уебсайтове; за да получите повече информация относно употребата на бисквитки, вижте раздел БИСКВИТКИ.

Защо обработваме Ваши лични данни?  Какви категории лични данни обработваме?  Правно
основание 
За да подобрим възможностите за сърфиране  IP-адрес
Вид и версия на браузъра
Операционна система
Дата и час на Вашето посещение 
URL на референтния сайт
Вид устройство, използвано за достъп до сайта 
Легитимен интерес  
За да обработим Вашето искане за регистрация за бюлетин  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Коя организация/ компания представлявате 
Легитимен интерес 
За да обработим Вашето искане за повече информация  Информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, адрес) 
• Коя организация/ компания представлявате
Държава 
Легитимен интерес 
За да оценим потреблението на уебсайта и усъвършенстваме нашия уебсайт  IP-адрес
Настройки на браузъра
Вид устройство, използвано за достъп до сайта 
Легитимен интерес 

Уведомление за използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. По-долу ще откриете допълнителна информация за тях: какво представляват, какви бисквитки използваме, с каква цел ги използваме и как можете да блокирате или изтриете бисквитки.

С изключение на бисквитките, които са строго необходими, за да можете да сърфирате в уебсайта и да използвате неговите характеристики, ние използваме бисквитки, само ако сте ни позволили чрез отметка в полето „Да, приемам употребата на бисквитки от Ваша страна“. Моля, имайте предвид, че ако не ни позволите да използваме бисквитки, това може да засегне неблагоприятно възможността да сърфирате в нашия сайт.

Какво представлява бисквитката?
Бисквитките са текстови файлове, които съдържат малко количество информация и се свалят на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на първоначалния уебсайт с всяко следващо посещение, или на друг уебсайт, който припознава тези бисквитки. Бисквитките са полезни, защото позволяват на дадения уебсайт да разпознае устройството на потребителя.

Един тип бисквитки запаметява файл за постоянно на Вашия компютър. След това той може да се използва за персонализиране на този уебсайт въз основа на Вашите предпочитания и интереси. Друг често срещан вид бисквитки са „сесийните бисквитки“. Когато посещавате даден уебсайт, сесийните бисквитки се изпращат между Вашия компютър и сървъра за събиране на информация. Сесийните бисквитки не се запаметяват след затваряне на интернет браузъра. Можете да получите повече информация за бисквитките на адрес www.allaboutcookies.org.


Защо използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки, за да засилим функционалността на нашия уебсайт. Например бисквитките могат да ни помогнат да потвърдим автентичността на потребителя, ако той се впише в защитена зона на уебсайта, да определим каква информация е налична на определена уебстраница. Също така информацията за вписване може да се съхранява на бисквитка, така че потребителят може да влезе и излезе от уебсайт без да въвежда повторно една и съща информация за идентифициране всеки път. Бисквитките се използват и за да спомогнат за запаметяване на определена информация на уебсайта, като например любими продукти и др. Те се използват също за събиране на анонимна статистика за поведението на потребителя, която да ни даде възможност да подобрим удовлетвореността от ползването на нашия уебсайт.

Бисквитки, използвани на нашия уебсайт
Ние използваме следните категории бисквитки на този уебсайт:
 • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра/ устройството на потребителя за предварително определен период от време. Постоянните бисквитки се използват за събиране на идентификационна информация за потребителя, като поведение на сърфиране или предпочитания за конкретен уебсайт. 
 • Сесийни бисквитки. Сесийните бисквитки се запаметяват временно във Вашия интернет браузър и се изтриват със затваряне на браузъра.
 • Бисквитки на трети страни: Бисквитките на трети страни позволяват свалянето на бисквитки на Вашето устройство. Те могат да се използват за проследяване на Вашата история на сърфиране или да Ви позволят изпращането на страница от нашия уебсайт към Вашия профил в социални медии като Facebook или Twitter.

За повече информация относно това, какви бисквитки използваме, моля, вижте нашия подробен списък с бисквитки.

Как да блокирате и/или изтривате бисквитки
Ако не желаете да приемете бисквитки, можете да смените настройките на уеб браузъра си автоматично да блокира съхранението на бисквитки или да Ви информира, когато даден уебсайт желае да запамети бисквитка на Вашия компютър. Вече запаметените бисквитки също могат да бъдат изтрити чрез Вашия интернет браузър. Повече информация можете да получите на страниците за поддръжка на Вашия браузър. Ако използвате няколко различни устройства за достъп до нашия уебсайт (компютър, таблет или смартфон), ще трябва да промените настройките на браузъра за всяко устройство.
Моля, имайте предвид, че определени зони и функции на този уебсайт изискват бисквитки и може да не работят, ако бисквитките бъдат изтрити или отказани.

Подробен списък с бисквитките

В таблицата по-долу ще откриете информация за конкретните бисквитки, използвани на нашия уебсайт. Списъкът съдържа само бисквитки на първа страна или бисквитки, използвани от нас за наше приложение, т.е. създадени от нас по време на ползването на уебсайта, той не включва бисквитки на трети страни, генерирани от включеното съдържание на сайта от примерно Facebook, Twitter, Instagram и др.

Списък с бисквитки за Агри М ООД
Бисквитка  Домейн  Цел  Събрана информация  Продължителност  Споделяне 
_ga  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Реф № на проследяване  2 год.  Google Analytics 
_gat_gtag_UA_31782061_1  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Ограничение на трафика на Google Analytics  1 ден  Google Analytics 
_gid  agri-m.bg  Проследяване на дейността на потребителя  Ограничение на трафика на Google Analytics  2 дни  Google Analytics 
 
Допълнителни бисквитки, използвани в сайта на Агри М ООД
Бисквитка  Домейн  Цел  Събрана информация  Продължителност  Споделяне 
ASP.NET_SessionId  agri-m.bg  Подобряване на потребителското усещане при използването на сайта.   -избор на езика на който да се показва сайта
-при попълване на полета във форми
-номера на страницата на която се намира потребителя 
Само за сесията  Не 
.ASPXAUTH  agri-m.bg  Разпознаване на потребителя при вписване в сайта  Разпознаване на потребителя при вписване в сайта.  1 год.  Не